charmsara

charmsara

charmsara

charmsara

 • ۰
 • ۰

کیف چرم


فرآیند دباغی , پوست خرابی پذیر را به یک مادهٔ ارگانیک استوار , دایمی و انعطاف‌ پذیر ( چرم ) , برای کاربردهای متعدد تبدیل می‌نماید . 

چرم در تلفیق با چوب , پایهٔ فناوری باستانیان را صورت می‌داده است . صنعت چرم و صنعت خز با نیز متفاوت‌اند . این تفاوت از اهمیت مواد نپخته مورد استفاده در هر مورد پیداست . مواد ناپخته مورد استفاده در صنعت چرم , تولیدها فرعی صنعت گوشت می‌باشند ; در حالی‌ که گوشت بها بیشتری از پوست دارااست . مواد خامی که در صنعت خز بکارگرفته میگردند , قیمت بیشتری از گوشت دارا هستند و به همین خاطر گوشت تحت عنوان یک محصول جانبی تلقی می شود . 

تاکسیدرمی اجازهٔ استفاده از پوست حیوان‌ها را به بشر می دهد ( کلمه و واژه تاکسیدرمی ریشه در گویش یونانی باستان دارااست و از دو بخش تاکسیس , در معنای نظم‌دادن و آرایش کردن و درما , در معنای پوست تاسیس شده است و مضمون‌ منظم کردن و آرایش کردن پوست مو جود را می دهد . در پارسی گهگاه آن را آمپایه‌کردن , در معنای از کاه آکندن و کم آب کردن موجود نیز می‌گویند ) , ولی مهترین نصیب از پوست حیوان , راز و جزء پشت آن‌هاست . پوست‌ها و پوست‌های نپخته در ساخت چسب و ژلاتین نیز کاربرد دارا هستند . تعدادی خط مش موجود است که در نتیجهٔ آنان , پوست جان دار به یک مادهٔ انعطاف‌ پذیر و سفت به اسم چرم تبدیل میشود . 

دباغی چرم 

زمانی که پوست مرطوب است قابل انعطاف و انعطاف پذیر بوده و لکن به‌سرعت فاسد می گردد و وقتی که کم آب می توان به یک جسم محکم و آسیب پذیر تبدیل می‌شود که بعد از مرطوب شدن دوباره وضعیت خرابی , گندیدگی و تعفن در آن مشاهده می گردد . در حالیکه پوست دباغی شده با حیف کردن رطوبت خویش به یک جسم قابل انعطاف و انعطاف پذیر تبدیل می گردد که بعد از جذب دوباره رطوبت به هیچ وجه فاسد و مایه ی تعفن نمی‌گردد . 

براین اساس انگیزه از دباغی جلوگیری از کم آبی و شکنندگی پوست و محافظت نرمی و امکان انعطاف چرم بعد از بیرون شدن آب آن است . 

به عبارت دیگر دباغی عبارت است از کار آوردن پوست های نپخته فاسد شدنی توسط چندین روشها و مواد شیمیایی جهت تبدیل به یک محصول خرابی ناپذیر و قابل مصرف در ایجاد کالاهای متعدد . 

بعد از دباغی اول با دقت به این‌که برای ایجاد کالاهای چرمی متفاوت به خاصیت متفاوتی از قبیل میزان نرمی , میزان کشسانی یا این که سفتی و غیره نیاز است لذا جهت تولید این خصوصیات دباغی دوباره با مواد شیمیایی خامی که‌این خصوصیات را به چرم می دهند صورت میگیرد .

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰

کیف چرم

1 - کندن پوست و جداکردن پوست از جنازه حیوان 


2 - ضدعفونی کردن : جلوگیری از خرابی پوست هنگام حمل و نقل و احتکار کردن 

3 - شستشو و خیساندن : بازگرداندن پوستهای کم آب به شرایط معمولی 

4 - موزدائی : جدا کردن موی از تراز چرم 

گیسو گیری پوست های بز و گوسفند با مالیدن محلولی از آهک و سولفید سدیم به نصیب لش پوست انجام می‌گیرد و پوستها پساز مالیدن محلول بطوریکه سمت لش به طرف باطن باشد به تعداد ۴۰ تا ۵۰ مینمایند در این جهت پوستهای شده باید به دوران یک شب به به عبارتی وضعیت باقی بمانند بعد از طی این برهه زمانی موی به راحتی از پوست به وسیله دستگاه یا این که مستخدم جدا می شود . برای این‌که مو‌گیری در طول کمتری صورت پذیرد می توان از سولفور سدیمبه تنهایی استفاده کرد . با آمیختن مطلوب در متیل آمین , آهک , کربنات سدیم وسولفیدات سدیم هم می توان راجع به پوستهای جدید و نمک سود شده که فیض نیکی داراست استفاده کرد . 

برای موی گیری پوستهای سنگین وزن ( گاو , گوساله و گاومیش و… ) روش موی زدایی همراه با تجزیه ساختار گیسو به فعالیت گرفته میگردد که درین روش پوستها را دست‌کم بالابان ( درام ) قرار می دهند وسولفید سدیم وسولفیدات سدیم به میزان مطلوب به آب درون بالا بان طولانی تر می نمایند و بدین شیوه موزدایی انجام می گردد . 

5 - آهک دادن : قابل انعطاف کردن ریشه موی , چربی و گوشت های زائد جهت منبسط کردن بافتهای پوست برای فرآیند بعدی 

کار آهک دهی برای سست کردن ریشه موی , بالا بردن PH ) pH یک کمیت لگاریتمی که میزان اسیدی یا این که بازی بودن مواد را معین می نماید ) و از بین بردن یا این که امداد به از بین بردن در فرایند بعدی پروتئین های زاید و چربیهای جان دار در پوست است . آهک آبدیده ( O2CaOH ) هرچند که انحلال پذیری پاره ای در آب دارااست قادر است PH محلول را تا ۵/۱۲ ارتقا دهد . آهک آبدیده سبب ساز آبکافت ( Fibrous Structure ) پروتئین ها و تجزیه تدریجی ساختار آن ها میشود . تاثیر آهک آبدیده بر روی سه دسته پروتئین اصل مو جود در پوست متعدد است . انحلال پذیری پروتئین های کروی بسیار است . کلاژن هم صرفا در جوار اسیدها و بازهای کارکشته و در دوران نسبتا متعددی حل می گردد . این محیط فارغ از این که به کلاژن پوست و در فیض به کیفیت چرم آسیبی وارد نماید موجب شکسته شدن مولکولهای کراتینی گیسو و حل شدن آن‌ها میشود و ریشه موی را به حد مطلوبی سست می نماید . این محیط با تاثیر برروی مولکولهای پروتئین های آلاستین آنرا مهیا حذف بی نقص در سطح آنزیم دهی مینماید و پروتئین های کروی را به طور کامل از بین می‌برد . 

6 - لش زدائی : جدا کردن چربی و گوشت های زائد از پوست 

لش گیری برای حذف همگی بافت های غیرضروری پوست که در مرحله درونی و فارغ از مو پوست موجود هست بعداز تراز آهک دهی انجام می‌گیرد . بعد از این‌که پوست تماما بعد از جذب آب قابل انعطاف شد زایده های چسبیده به نصیب گوشتی که به هنگام جدا کردن پوست از جنازه رویان باقی می‌ماند به همراه بافت های زاید دیگر بوسیله دستگاهی بنام لش براز پوست جدا می‌شود . این کار منجر می گردد که مواد شیمیایی که در تراز بعدی به پوست داده می توان به طور یکنواخت و به نیکی درون پوست نفوذ نماید و موجب بالا بردن کیفیت محصول شود . 


7 - آهک زدائی : خنثی کردن مواد قلیایی که در تراز 5 به‌وجود آمده است . 

به خواسته حذف آهک مازاد و تهیه و تنظیم PH برای سطح آنزیم دهی می بایست هیدروکسید کلسیم Ca ( OH ) 2 جذب شده در پوست را از آن بیرون کرد وPH پوست را ذیل آورد . برای زیر آوردن PH میزان اسید لازم است مانند اسید هیدروکلریک بایستی اعتنا داشت که بین مقدارمواد مصرفی تعادل برقرار باشد تا آهک بصورت محلول درآورده و به سادگی ازپوست بیرون شود . آهک و مواد دیگر همراه پوست را می شود به روش شستشو با آبی رنگ اسید و سولفات آمونیم به طور کامل از مرحله پوست بیرون نمود : 

H2O + CaCl2 = HCl2 + Ca ( OH ) 2 

۲H2O + NH3 + CaSO4 = ( NH4 ) 2SO4 + Ca ( OH ) 2 

هیدروکسید کلسیم در سولفات آمونیم به نیکی حل می گردد و زیرا PH در چنین محیطی بین ۷تا ۸ خواهد بود لذا درین PH هیدروکسید کلسیم انحلال پذیری متعددی دارااست و در‌این وضعیت آهک

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰

1 - کندن پوست و جداکردن پوست از جنازه حیوان 

2 - ضدعفونی کردن : جلوگیری از خرابی پوست هنگام حمل و نقل و انبار کردن 

کیف چرم

3 - شستشو و خیساندن : بازگرداندن پوستهای کم آب به شرایط معمولی 

4 - موزدائی : جدا کردن گیسو از تراز چرم 

5 - آهک دادن : قابل انعطاف کردن ریشه موی , چربی و گوشت های زائد جهت منبسط کردن بافتهای پوست برای فرایند بعدی 

6 - لش زدائی : جدا کردن چربی و گوشت های زائد از پوست 

7 - آهک زدائی : خنثی کردن مواد قلیایی که در سطح 5 به‌وجود آمده است . 

8 - ارتقا مواد آنزیمی : جهت قابل انعطاف کردن پوست 

9 - سالامبور کردن یا این که اسیدی کردن : رسانیدن جایگاه اسیدی پوست بحد اضطراری ( پوست سالامبور شده را می توان مراقبت کرد ) 

10 - دباغی : در‌این تراز پوست را می توان با روش قابل قبولی با استفاده از مواد گیاهی , کروم و . . . دباغی کرد . 

11 - تراشیدن یا این که برگه کردن : بمنظور یکنواخت کردن یا این که کاهش ضخامت چرم 

12 - شستشو : بمنظور از بین بردن نمکهای مازاد 

13 - خنثی کردن : تهیه جایگاه اسیدی 

14 - دباغی دوباره : تولید خصوصیاتی مانند نرمی , سفتی , کشسانی و . . . در چرم آخری 

15 - رنگرزی : بدست آوردن رنگ اساس متبوع 

16 - روغن دادن : روشی برای طعام دادن مواد چربی بمنظور قابل انعطاف کردن و موقعیت دادن به چرم 

17 - کم آب کردن 

18 - قابل انعطاف کردن : انعطاف پذیر کردن چرم به وسیله اعمال مکانیکی 

19 - گیره کردن : ارتقاء راندمان تراز 

20 - پرداخت و آرایش کردن چرم : نقاشی کردن رویکرد چرم و خوب تر کردن ظواهر آن 

21 - اتوکردن یا این که پرس کردن : برای درخشان کردن , مسطح کردن و قابل انعطاف کردن چرم یا این که چاپ زدن و تولید نقش های دکوری روی فیس چرم 

زمان زمان حتمی جهت فرآیند بدون نقص چرمساز حدود 15 روز می‌باشد . 

پرداخت چرم ( فینیشینگ ) : 

پرداخت چرم تنها یک رنگرزی معمولی تراز چرم به خواسته پوشاندن اشکالات یا این که ترمیم خراشهای مو جود در فیس چرم نیست بلکه این کار یاری متعددی به تداوم و زیبایی چرم , مقاومت چرم مقابل رطوبت , حلال ها , حرارت و سایش می نماید . علاوه بر این ظواهر چرم ارگانیک برخلاف چرم های سنتزی و پلاستیکی تماما یکنواخت نیست و این فرمان باعث میشود که مصرف چرم در تنظیم یک کالای چرمی ارتقاء یابد البته پرداخت چرم تا حدودی به یکنواخت نمودن رنگ مرحله و در سود کاهش مصرف چرم امداد می نماید .

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰

امروزه به برکت چین کیف چرم , تقلبی هر چیزی را میتوانید به راحتی پیدا نمائید . به گونه ای که در صورتیکه یک روز در آینه نگاه کردید و دیدید روی پیشانی تان متن “ Made In CHINA ” نباید تعجب فرمایید . خیلی ها نیز می باشند که با دانش به‌این تقلب گسترده , از آن سو استفاده می نمایند . به عنوان مثال فروشنده به هفت جد و آبادش قسم می‌خورد که فلان آیفون بی واسطه از کالیفرنیا آمده , ولی بعداز یک هفته متوجه “ Made in CHINA ” ریز بر پشت تلفن همراه میشوید و می‌فهمید که آیفون ۶ جدیدتان چیزی جز “ آیفون ۶۰ ” نیست . 


در شرایطی که همین سال قصد خرید کاپشن یا این که هر چیز دیگر چرم دارید نیز این نکات را بخوانید که به جای چرم گاو و گوسفند , عصاره چرم دایناسورهای منقرض شده را بهتان نیندازند . چنانچه نیز قصد خرید چرم ندارید , مطمئناً با بها های فوق العاده فستیوال بامیلو حتما یکی میخرید . بیایید رو راست باشیم , همگی می بایست محصول ها چرمی داشته باشند , مخصوصاً ما اهل ایران ها که صنعت چرم مان , یک کدام از دیرین ترین صنعت های است . 


چرم از دباغی پوست حیوان‌ها متعدد مثل گاو , گوسفند , شترمرغ , کروکودیل , مار و چه بسا کوسه! تنظیم میگردد . دباغی به فرآیندی اطلاق می گردد که طی آن پوست حیوان‌ها را در مواد شیمیایی و گیاهی متفاوتی می خیسانند تا استمرار بیابد . 


چرم تصنعی PVC «پی او سی» و PU «پلی اورتان» ترکیبی از یک لایه روکش به اسم Skin و یک لایه اسفنج از جنس PVC یا این که PU است که بر روی پارچه پوشش داده می گردد . محصول به دست آمده از این شیوه به عبارتی ظواهر و شم چرم ارگانیک را داراست و از طرفی چرم تصنعی و مصنوعی ارزانتر و مزایای خاص خویش را داراست . 


تفاوت چرم تصنعی و ارگانیک 


۱ - برچسب چرم 


نخستین این‌که تولید ها چرم ارگانیک دارنده نشان یا این که مهر نشان دهنده ی ارگانیک بودن چرم به عمل گرفته شده در تنظیم ی محصول میباشند . ولی درصورتی که چرم تصنعی و مصنوعی ساخت می‌شود , برچسب تقلبی نیز ساخت می شود!! تمام برندها از این ضابطه پیروی می نمایند و صرفا در شرایطی که که محصول تماما چرم ارگانیک باشد از این تگ ها استفاده می کنند . با این وجود بایستی مورد ها بعدی را هم در لحاظ بگیرید تا به غیر از تشخیص چرم ارگانیک , تشخیص دهید که مارک هم اوریجینال و دارای اهمیت است . 


۲ - بوی چرم 


دوم بوی محصول است . چرم ارگانیک دارنده بوی خاص خودش است که محصول ها مهم از روش این عطر قابل شناسایی می باشند . البته هر گردی که گردو نیست , بازهم احتمال ساخت عطرهای تصنعی و مصنوعی برای بودار کردن چرم های تصنعی و مصنوعی موجود هست . 


۳ - بها چرم 


سوم , چرم ارگانیک فراوان گرانقیمت خیس از اشکال چرم تصنعی است . البته بازهم شاید اشخاص فرصت طلب چرم های تصنعی و مصنوعی را به ارزش چرم های ارگانیک به فروش برسانند . 


هنگام خرید تولیدات گرانقیمت می بایست حواستان را توده فرمائید و زیر و بم محصول را کپی فرمائید تا از عیوب احتمالی و اصل بودن محصول آگاه گردید . هوشمندانه خرید فرمایید . 


۴ - خرید از دکان دارای اعتبار 


نخستین و اساسی خیس از همگی این است که از دکان های دارای اعتبار چرم خریداری فرمائید که شناسنامه ی چرم را هم همراه محصول در اختیارتان قرار می دهند . 


۵ - جنس پشت چرم 


پشت پارچه را نگاه نمائید ; این عمل هنگام خرید پارچه مضاعف آسوده است , ولی با کیف , کاپشن , دستکش و دیگر تولیدات چرمی که دارنده آستر می‌باشند چه کنیم؟ به درزهای دوخت اعتنا نمایید , پشت چرم تصنعی پرز دار است , در حالی که پشت پارچه های تصنعی و مصنوعی به طور کانال ای با نخ دوخته شده‌است , پس در شرایطی‌که نخ دیدید , فرارو گریز کنید!

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰


سال‌ها پیش از به وجود آمدن صنعت مد، برای تولید لباس و لوازم جانبی از چرم طبیعی استفاده می‌شده است. این موضوع در تمام عصرها و کلیه‌ی فرهنگ‌ها مشاهده می‌شود. این محصول از بدن انسان و همین طور از اقلام گوناگون به خوبی محافظت می‌نماید. درضمن، چرم ماده‌ای راحت و بادوام است.

خرید کیف چرم

امروزه انواع گوناگونی از چرم در اختیار بشر قرار دارد. افراد زیادی اوقات خود را با تولید محصولات چرمی سپری می‌کنند. هیچ محصولی با یک قطعه چرم دست دوز برابری نمی‌نماید.

حال در مقابل این پرسش که: چرا از چرم طبیعی استفاده کنیم؟ به توضیح فواید به کار گیری این محصول بی‌نظیر می‌پردازیم.

محصولات چرم طبیعی

تشخیص چرم طبیعی

 • دوام:

چرم و خصوصاً چرمی که از کیفیت بالایی برخوردار باشد، ماده‌ای بسیار بادوام است. صنعت‌گران پیوسته تلاش می‌کنند تا در طول روند دباغی، بهترین چرم را ارائه دهند. یعنی چرمی زیبا، مقاوم و بادوام که سال‌ها در خدمت مصرف کننده باشد.

 • زیبایی همیشگی:

وقتی صحبت از دوام چندین ساله به میان می‌آید باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که چرم هرگز از مُد نمی‌افتد و همیشه ارزشمند و خواستنی است. در واقع می‌توان گفت که چرم محصولی است که به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد.

 • سبک و سیاق:

چرم کالایی بسیار شیک است. استفاده از چرم طبیعی در البسه و لوازم جانبی، همواره مورد توجه افراد شیک پوش و باسلیقه بوده و درجه‌ای از حسن نظر و مرتبه‌ی بالای اجتماعی را القا می‌کند.

 • طبیعی بودن:

چرم یک پارچه‌ی طبیعی است که ایجاد حساسیت نمی‌کند. اغلب مواد صنعتی و مصنوعی وقتی در مجاورت پوست قرار می‌گیرند، موجب بروز آلرژی و خارش آن شده و مشکلاتی را به وجود می‌آورند. در صورتی که تماس با چرم از نظر جسمی و روحی همواره احساسی دلنشین را ایجاد می‌کند.

 • استحکام:

چرم طبیعی علاوه بر دوام، دارای استحکام بالایی نیز هست. منظور این است که در طول استفاده، در مقابل عوامل گوناگون از مقاومت بالایی برخوردار است و به سادگی از بین نمی‌رود.

 • “چرم نفس می‌کشد!”

این حرف کاملاً درست است! مجسم کنید که به مدت یک سال یا بیش‌تر، اتاقی را ترک کرده و در آن را قفل کرده باشید. پس از این مدت تمام اتاق پر از قارچ و کپک خواهد بود. چرا که هوا در آن جریان نداشته است. در حالی که اگر این اتاق دریچه‌ای داشت که هوا از طریق آن جریان پیدا می‌کرد این اتفاق نمی‌افتاد.

حال به این نکته توجه کنید که اگر وسایل خود را در کیف و حفاظ چرمی قرار دهید یا از البسه‌ی چرم طبیعی استفاده نمائید، و یا اگر کفش تمام چرم بپوشید، هوا به خوبی در آن‌ها جریان داشته و از تشکیل هر نوع قارچ و کپک جلوگیری می‌گردد.

 • انعطاف پذیری:

چرم شکننده و خشک نیست. هر چه بیش‌تر هم از آن استفاده شود نرم‌تر و مطلوب‌تر می‌شود. این خاصیت موجب می‌گردد که استفاده از آن در گذر زمان شما را خوشنودتر کند.

 • مقرون به صرفه بودن:

اگر چه در وحله‌ی اول به نظر می‌رسد که این محصول گران قیمت است ولی با توجه به دوام و استحکامی که دارد، بسیار مقرون به صرفه‌تر از انواع دیگر محصولات است.

 • دوست‌دار محیط زیست:

با توجه به این که چرم ماده‌ای طبیعی است، محیط زیست را آلوده نمی‌کند و تجزیه پذیر است.

 • بوی خوش:

در مقایسه با انواع منسوجات مصنوعی، چرم طبیعی دارای بوی طبیعی و خوبی است. پارچه‌ها و اقلام پلاستیکی و مصنوعی دارای بویی شیمیایی هستند که با گذشت زمان هم شدیدتر می‌شود و شما و دیگران را آزار می‌دهد.

در نتیجه باید گفت، چرم یکی از مطلوب‌ترین و محبوب‌ترین موادی است که می‌توانید وارد زندگی خود نموده و حضورش را پاس بدارید!

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰

کیف چرم

یکدست کردن رنگ کت و شلوار با رنگ کفش اصولی دارااست که در شرایطی که از آنان آگاه باشید به راحتی می‌توانید خوش پوش گردید . 


مخلوط رنگ کت و شلوار با رنگ کفش بایستی به طوری باشد که با نیز هماهنگی داشته و منجر زیباتر شدن شما شود . 


گزینش رنگ کفشی که به کت و شلوارتان بیاید , کاری است که می بایست با اعتنا بالایی صورت پذیرد . اصلا مهم نیست که کت و شلوارتان چه رنگی است , درهرحال در صورتی‌که رنگ کفشی که به پا میکنید با آن هماهنگ نشود , ظاهرتان بهم ریخته و افتضاح به حیث می‌رسد . کفش های کلاسیک مارال چرم در رنگ های متعدد شایسته ترین مورد برای ست کردن با کت و شلوار شما می‌باشد . 


برای یاری به شما ما درین مقاله نکاتی را قید می‌کنیم که با رعایت آن ها دیدنی خیس از مدام خواهید شد . 


کت و شلوار مشکی : 


*کت و شلوار مشکی با کفش چرم مشکی 


کت و شلوار مشکی از آن دست جامه هایی است که در کمد دیواری جامه تمام آقایان پیدا می‌شود . 


کت و شلوار مشکی هیچ تناسبی با رنگ های روشن خیس ندارد , از این رو خوب تر است که برای این رنگ کت و شلوار , کفشی مشکی تعیین نمایید تا ظاهرتان یکپارچه و متناسب به لحاظ آید . درین حالت که رمز تا پایتان مشکی است میتوانید سایر جامه ها یا این که اکسسوری هایتان را رنگی تعیین نمایید . در حالتی‌که میخواهید پاره ای دیدنی خیس به لحاظ آیید , کفش چرمی امروزی خیس را به جای گونه های سنتی تعیین فرمائید . 


کت و شلوار سورمه ای : 


*کت و شلوار سورمه ای با کفش چرم مشکی 


کت و شلوار سورمه ای را برعکس کت و شلوار مشکی می‌توانید با هر رنگ کفشی ست فرمایید . کفش های مشکی , قهوه ای و شرابی شایسته ترین گزینش برای این رنگ خرقه می‌باشند . فقط بایستی ملاحظه کنید که کدامیک بیشتر با ذوق و سلیقه شما مدل در می‌آید . 


کفش های مشکی با کت و شلوار به رنگ سورمه ای , علی الخصوص سورمه ای پررنگ به خیر ست میگردند . با پوشیدن کفش های چرم کلاسیک چه بسا میتوانید ظاهرتان را شیک خیس از گذشته سازید . فرقی نمیکند که دسته کفش چرمی شما چه می‌باشد , شما می‌توانید هر گونه کفشی را که خواستید به پا فرمایید و از ظواهر شیک و زیبایتان غایت لذت را ببرید . 


**کت و شلوار طوطیا ای با کفش چرم قهوه ای 


کفش های چرم قهوه ای از این جهت که رنگی گرم دارا‌هستند , تکمیل کننده کت و شلوار سورمه ای که رنگی سرد داراست , می باشند . براین اساس با پوشیدن این دو رنگ با نیز , تیپ ظاهری شما کامل شدن خواهد شد . این تیپ برای مکان هایی که می‌خواهید از موقعیت یکنواختی و آسانی خارج آیید و مقداری تنوع به ظاهرتان دهید , مطلوب است . 


***کت و شلوار طوطیا ای با کفش چرم شرابی 


از ادغام رنگ هایی زیرا مشکی , قهوه ای و قرمز‌رنگ این رنگ کفش شرابی , به دست میاید که به خیر با کت و شلوار سورمه ای هماهنگ می‌شود . کفش های شرابی احساس کلاسیک و در عین هم اکنون امروزی را منتقل می نماید , به همین بهانه میتوانید با پوشیدن این کفش با یک تیر دو نشان بزنید .

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰


یکدست کردن رنگ کت و شلوار با رنگ کفش اصولی دارااست که در شرایطی که از آنان آگاه باشید به راحتی می‌توانید خوش پوش گردید . 

کیف چرم

مخلوط رنگ کت و شلوار با رنگ کفش بایستی به طوری باشد که با نیز هماهنگی داشته و منجر زیباتر شدن شما شود . 


گزینش رنگ کفشی که به کت و شلوارتان بیاید , کاری است که می بایست با اعتنا بالایی صورت پذیرد . اصلا مهم نیست که کت و شلوارتان چه رنگی است , درهرحال در صورتی‌که رنگ کفشی که به پا میکنید با آن هماهنگ نشود , ظاهرتان بهم ریخته و افتضاح به حیث می‌رسد . کفش های کلاسیک مارال چرم در رنگ های متعدد شایسته ترین مورد برای ست کردن با کت و شلوار شما می‌باشد . 


برای یاری به شما ما درین مقاله نکاتی را قید می‌کنیم که با رعایت آن ها دیدنی خیس از مدام خواهید شد . 


کت و شلوار مشکی : 


*کت و شلوار مشکی با کفش چرم مشکی 


کت و شلوار مشکی از آن دست جامه هایی است که در کمد دیواری جامه تمام آقایان پیدا می‌شود . 


کت و شلوار مشکی هیچ تناسبی با رنگ های روشن خیس ندارد , از این رو خوب تر است که برای این رنگ کت و شلوار , کفشی مشکی تعیین نمایید تا ظاهرتان یکپارچه و متناسب به لحاظ آید . درین حالت که رمز تا پایتان مشکی است میتوانید سایر جامه ها یا این که اکسسوری هایتان را رنگی تعیین نمایید . در حالتی‌که میخواهید پاره ای دیدنی خیس به لحاظ آیید , کفش چرمی امروزی خیس را به جای گونه های سنتی تعیین فرمائید . 


کت و شلوار سورمه ای : 


*کت و شلوار سورمه ای با کفش چرم مشکی 


کت و شلوار سورمه ای را برعکس کت و شلوار مشکی می‌توانید با هر رنگ کفشی ست فرمایید . کفش های مشکی , قهوه ای و شرابی شایسته ترین گزینش برای این رنگ خرقه می‌باشند . فقط بایستی ملاحظه کنید که کدامیک بیشتر با ذوق و سلیقه شما مدل در می‌آید . 


کفش های مشکی با کت و شلوار به رنگ سورمه ای , علی الخصوص سورمه ای پررنگ به خیر ست میگردند . با پوشیدن کفش های چرم کلاسیک چه بسا میتوانید ظاهرتان را شیک خیس از گذشته سازید . فرقی نمیکند که دسته کفش چرمی شما چه می‌باشد , شما می‌توانید هر گونه کفشی را که خواستید به پا فرمایید و از ظواهر شیک و زیبایتان غایت لذت را ببرید . 


**کت و شلوار طوطیا ای با کفش چرم قهوه ای 


کفش های چرم قهوه ای از این جهت که رنگی گرم دارا‌هستند , تکمیل کننده کت و شلوار سورمه ای که رنگی سرد داراست , می باشند . براین اساس با پوشیدن این دو رنگ با نیز , تیپ ظاهری شما کامل شدن خواهد شد . این تیپ برای مکان هایی که می‌خواهید از موقعیت یکنواختی و آسانی خارج آیید و مقداری تنوع به ظاهرتان دهید , مطلوب است . 


***کت و شلوار طوطیا ای با کفش چرم شرابی 


از ادغام رنگ هایی زیرا مشکی , قهوه ای و قرمز‌رنگ این رنگ کفش شرابی , به دست میاید که به خیر با کت و شلوار سورمه ای هماهنگ می‌شود . کفش های شرابی احساس کلاسیک و در عین هم اکنون امروزی را منتقل می نماید , به همین بهانه میتوانید با پوشیدن این کفش با یک تیر دو نشان بزنید .

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰


– باطن کیف را ارزیابی فرمائید که به مقدار کافی گوشه و کنار برای لوازمتان داشته باشید . 

– کیف های سابق خویش را به دور نندازید , ابتدا جایگزینی دلخواه تعیین نمائید و آن گاه آنان‌را به دور بیاندازید . 

– هر دو هفته یکبار کیف خویش را منزه نمائید . 

– خیلی نیز به مد دقت نکنید چرا‌که احتمالا قصد استفاده از کیف را برای مدتی طولانی داشته باشید . 

– در‌صورتی‌که کیفی می خواهید که بتوانید هر روز از آن استفاده نمایید و می خواهید با تمامی لباس‌های شما صرف‌نظر از رنگش هماهنگ شود , شایسته ترین عمل , گزینش رنگ خنثی است .


– به همراه لباس‌های چندرنگ یا این که لباسی با بافت‌های رنگی متعدد می بایست از یک کیف تک‌رنگ خنثی استفاده نمائید تا دقت را از جامه به سوی خویش جلب نکند . 

- چنانچه به لباس‌های مشکی و قهوه‌ای عشق و علاقه دارید , بایستی به سراغ کیف هایی بروید که رنگی می باشند یا این که دستکم تکه‌های رنگی دارا هستند . یک کیف آبی‌رنگ , زردرنگ یا این که قرمز‌رنگ بیشتر با لباس‌های شما هماهنگ خواهد بود . 

- برای اشخاص قدبلند سایز کیف چندان اصلا مهم نیست و می توانند هر دسته کیفی را تعیین نمائید . 

- اگر‌چه سایز کیف بیشتر متاثر از اندازه وسایلی است که می خواهید با خویش حمل نمائید البته توجه فرمائید که درصورتی که ریز اندام می‌باشید کیف شما خیلی بزرگ نباشد . 


– صورت اندام خویش را گزینش نمائید و ضعف اندام خویش را بشناسید . با تعیین کیفی مطلوب می‌توانید دقت را از نقاط ضعف خویش بردارید . 

- در صورتی شما فراوان بلند و لاغراندام می باشید , یک کیف سایز بزرگ برای شما فراوان دلخواه است . در حالتی که درشت اندام و سنگین میباشید , از این گونه کیف‌ها دوری کنید . 

– کیف های بزرگ و حجیم , بیشتر دلخواه دختران نوجوان است که وسایل متعددی با خویش حمل می نمایند . 

- خانم‌هایی که کیف مستطیلی چمدانی صورت ( چمدانک ) به دست میگیرند , معمولا دوست دارا‌هستند منحصر باشند و لحاظ و ذوق و سلیقه خودشان را خیلی پذیرش دارا‌هستند . 

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰برای سالم و راحتی پا می بایست چندین از ویژگی ها کفش را در لحاظ گرفت و به آن‌ها رسیدگی کرد . اعم از : 

کیف چرم

۱ ) هنگام گزینش کفش‌ در حیث داشته‌باشید انگشتان پایتان مبتلا تغییر وضعیت نشوند و یا کناره‌های پایتان زیر فشار ناشی از کفش قرار نگیرند . 


۲ ) سعی کنید کفشی را که گزینش می‌کنید فقط جنبه زیبایی نداشته‌باشد بلکه از هر نظر بازدارنده آسیب دیدن پای شما در قبال گرما , سوز‌و‌سرما و ناهمواری‌های زمین باشد . 


۳ ) در لحاظ به چنگ آوردن بیماری‌هایی مانند دیابت ممکن است انتخابتان را محدود کند ولی در نهایت با آگاهی بر بیماری و شرایط حاکم بر شما , یک تعیین صحیح انجام خواهید اعطا کرد . 


۴ ) در دوران بارداری کفش‌هایی به پا کنید که فشار زیادی بر پا و ناحیه پشت شما وارد نکند نظیر کفش‌های راحت و تختی که جنس و بافت نرمی دارا هستند . 


معمولا در این دوران , بین نیم تا یک نمره , تغییر سایز خواهید داشت که با دقت به این تغییر باید کفشی دلخواه تعیین کنید . 


۵ ) در حالتی که از کمردردهای مکرر مشقت می‌برید , ‌ حتما با اعتنا بیشتری کفش‌هایتان را گزینش کنید و سعی کنید کفش‌های طبی به پا کنید زیرا این کمردردها گاهی از عواقب پوشیدن کفش‌های غیر مناسب و غیر استاندارد است . 


۶ ) اگراضافه وزن دارید , پوشیدن کفش‌های تخت و راحت به شما توصیه‌ می‌شود . 


۷ ) بهترین زمان برای خرید کفش پایان روز است . در روز پاهای شما دما , فشار و استرس زیادی را تحمل کرده و برای انتخابی آگاهانه و شناسایی سایز دقیق و مطلوب , وقت مناسب‌تری است . 


۸ ) ‌هنگام خرید کفش‌هایی که قصد دارید با جوراب آنها‌را بپوشید , خوب تر است جورابی مطلوب به پا داشته باشید که بسیار نازک یا بسیار ضخیم نباشد . 


۹ ) خانم‌هایی که قدی میانگین یا کوتاه همراه با اندامی میانگین و تپل دارا هستند , خوب تر است از کفش‌های پاشنه‌داری استفاده کنند که پاشنه‌هایش ضخیم و بلند است . 


۱۰ ) ‌بهترین کفش‌ها برای پیاده‌روی , کفش‌هایی می باشند که به خوبی پاها را دربر‌گیرند و هنگام پیاده‌روی کاملا تحت عنوان محافظی برای پا کار کنند و همچنین انعطاف‌پذیر و سبک باشند و پا در آن خسته نشود . 


۱۱ ) ‌اگر با کفش های پاشنه‌دار مشکل دارید بهترین راه‌حل این است که , آن‌ها‌را به پا کنید و چندین سکو علیه آینه‌های بزرگ گام بزنید , یادتان باشد نخستین حتما بر ‌روی فرش آن ها را آزمون کنید و از زوایای متفاوت حرکات و گام زدن خودتان را در آینه ببینید . با انجام این کار , با احاطه و اطمینان خاطر بیشتری می‌توانید این کفش‌ها را بپوشید . ‌ 

 • charmsara charmsara
 • ۰
 • ۰


به گزارش خبر نگار صنعت , تجارت و کشاورزی تیم اقتصادی باشگاه خبرنگاران برنا , بدون شک صنعت کفش یکی صنعت های کهن سرزمین به حساب می‌آید که از رده والایی برخوردار بوده است . تبریز مهم ترین قطب ایجاد کفش در جمهوری اسلامی ایران , این روز‌ها جای خویش را با برند‌های چینی و ترکی ردوبدل کرده , همینطور استان اصفهان هم یکی دیگر از استانهای برتر در ساخت کفش میهن , یکسری سالی می شود با معضلاتی اعم از نبود نقدینگی , گرانی مواد نخستین و مالیات غیر هم خوانی با درآمد دست و پنجه قابل انعطاف می‌نماید . 

کیف چرم


مالیات بر بها افزوده وسیع ترین اختلال این حوزه به شمار می رود , چراکه مالیات پرداختی فعالان این حوزه دوچندان بیشتر از درآمد آنها بوده لذا این قضیه , تولیدکنندگان را وادار به پرداخت مالیات می‌نماید . 


چند روز قبل پیامبر شجری مدیریت اتحادیه کفش دست دوز تهران بابیان این که مالیات بر بها افزوده یک جفای بزرگ بر این صنعت است , اظهار داشت : ما بیشتر به‌دنبال تصحیح این ضابطه هستیم , چراکه استمرار آن سبب ساز به تولید تبعیض و تنش در میان صنوف و مردمان شده‌است . 


با عنایت به‌این اینکه کشور‌هایی مثل ترکیه , برزیل , چین و مکزیک صنعت کفش را تحت عنوان پیشران برای تکان بقیه صنعت های موازی خویش استفاده می‌نمایند , لذا توقع میرود تا با تولید رونق در‌این صنعت شاهد ترقی آن پابه پای صنعت های بالادستی اعم از پتروشیمی باشیم . 


رفع مشکلاتی , زیرا نبود مواد نخستین , سختی ها کمرگی و همینطور ارتقا بها چرم و فقدان تنوع در محصول ها داخلی قادر است نوید روز‌های خوشی برای فعالان این میدان باشد . 


اشتغالزایی اصلی ترین بحران صنعت کفش مرزو بوم 


احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در مذاکره با خبر نگار صنعت , تجارت و کشاورزی بابیان این که صنعت کفش تأثیر چندانی بر حالت اشتغال نداشته , اظهار کرد : واردات نیمی از اقلام دارای اهمیت این صنعت , موجب شده تا ارتقا صادرات نیز کمکی به اشتغالزایی نکند . 


او عدم بهره‌برداری را یک کدام از مشکلات دارای اهمیت این صنعت برشمرد و افزود : کمبود توازن در بین کارگران و تولیدها منجر شده تا هزینه تمام شده قطعات حیاتی کفش ارتقا یابد به همین جهت شاهد واردات این وسایل که در زمره کالا‌های واسطه‌ای قرار می گیرند , می‌شویم . 


کیمیایی اسدی ضمن توضیح بیشتر مقاله فوق تیتر کرد : در کشور‌هایی نظیر کره جنوبی با استفاده از کارگران دو کشیک , این شرایط غیرمناسب را بهبود بخشیده اند به همین جهت تعدیل نیرو یکی‌از راهکار‌های شفافیت اقتصادی به شمار میرود . 


عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه اعطا کرد : با دقت به حالت نا مناسب اشتغال در میهن واردات توجیهی ندارد , چراکه اجرا شدن این قضیه موجی از اعتراض ها و واکنش‌ها را درپی خواهد داشت به همین دلیل , دولت تمام کارایی خویش را در منش ساخت توازن دربین نیروی عمل و کاهش هزینه تمام شده کالا به عمل بسته است . 


او در پایان اعلام‌کرد : دولت بایستی مراحل فعلی را به گونه‌ای رئیس کند تا با کاهش هزینه تمام شده این قطعات , واردات کالا‌های واسطه‌ای در‌این حوزه تقلیل یابد , زیرا در غیر اینصورت شرایط اشتغال سرزمین به مخاطره میفتد و پیامد دیگری جز متضرر شدن خالق در ادامه نخواهد داشت . 


تیغ تیز واردات زیر گلوی تولیدکنندگان 


در همین راستا علی لشگری مدیر هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش هم معتقد است : ارتقاء حجم قاچاق کفش از سال ۸۰ تاکنون , ایجاد داخلی را با مشکلات دور از شوخی همراه ساخته , این در حالی است که حدود ۵۰۰ واحد فعال و ۱۵ هزار واحد تولیدی خُرد در مرزوبوم , در‌این رشته سرگرم کار می باشند . 


او تمدن غیرمناسب مردمان جهت استفاده از کالا‌های فرنگی را یکی‌از مشکل‌ها مهم این حوزه برشمرد و افزود : فرهنگ و تمدن استفاده از کالای اهل ایران می بایست مورد دقت همگان قرار گیرد تا به این طرز موقعیت برای اشتغال استوار برای مردمان فراهم گردد . 


لشگری با اشاره به حجم واردات مواد اول این حوزه تیتر کرد : معادل ۵۰ درصد شیوه و زیرۀ آمادۀ کفش وارد میهن میشود که‌این مورد تحت عنوان تهدید دورازشوخی برای مشغولان به کار این صنعت محسوب میشود .

 • charmsara charmsara